Распечатать

Молитва «Отче наш» на белорусском языке

«Отче наш» это православная молитва, обладающая большой силой. Здесь она представлена на белорусском языке с приложением транскрипций.

На белорусском языке
О́́йча наш, Які ёсць на нябёса́х,

няхай свяціцца імя Тваё,

няхай прыйдзе Царства Тваё,

няхай будзе воля Твая як на небе, так і на зямлі.

Хлеб наш надзённы дай нам сёння;

і даруй нам даўгі нашы, як і мы даруем даўжнікам нашым;

і не ўвядзі нас у спакусу,

але збаў нас ад злога.

Бо Тваё ёсць Царства
і сіла
і слава навекі.

Амін

Русская транскрипция
О́йча наш, Яки ёсць на нябёса́х,

няха́й свяци́цца и́мя Тваё́,

няха́й пры́йдзе Ца́рства Тваё́,

няха́й бу́дзе во́ля Твая́ як на не́бе, так и на зямли́.

Хлеб наш надзё́нны дай нам сё́ння;

и да́руй нам дауги́ на́шы, як и мы дару́ем даужника́м на́шым;

и не увядзи́ нас у спаку́су,

але зба́у нас ад зло́га.

Бо Тваё́ ё́сць Ца́рства
и си́ла
и сла́ва наве́ки.

Амин

Латинская транскрипция
Óycha nash, Yáki yosts na nyabiosáh,

nyaháy sviatsítsa ímia Tvayó,

niaháy príydze Tsárstva Tvayó,

niaháy búdze vólia Tvayá yak na niébi, tak i na ziamlí.

Hleb nash nadziónni day nam siónnya;

 
i dáruy nam daugí náshi, yak i mi darúyem dauzhnikám náshim;

i nié uviadzí nas u spakúsu,

ále zbáu nas ad zlóga.

Bo Tvayó yósts
Tsárstva
i síla
i sláva naviéki.

Amín

Еще молитвы: