Распечатать

Молитва «Отче наш» на болгарском языке

Здесь представлена одна из сильнейших православных молитв «Отче наш» на болгарском языке. К ней прилагаются транскрипции с ударениями для правильного произношения.

На болгарском языке
Отче наш, Който си на небесата!

Да се свети Твоето име,

да дойде Твоето Царство,

да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята;

насъщния ни хляб дай ни днес,

и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници,

и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия;

защото Твое е
царството,
и силата,
и славата вовеки.

Амин.

Русская транскрипция
О́тче наш, Ко́йто си на небеса́та!

Да се свети́ Тво́ето и́ме,

да до́йде Тво́ето Ца́рство,

да бу́де Тво́ята во́ля, ка́кто на небе́то, така́ и на земя́та;

насу́щтния ни хляб дай ни днесь,

и прости́ нам ды́уговэтэ ни, ка́кто и ни́е прошта́ваме на на́шите даужни́ци,

и не воведи́ нас в изкуше́ние, но избави́ ни от лука́вия;

зашто́то Твое е
ца́рството,
и си́лата,
и сла́вата вове́ки.

Ами́н.

Латинская транскрипция
Ótche nash, Kóyto si na nebesáta!

Da se svetí Tvóyeto íme,

da dóyde Tvóyeto Tsárstvo,

da búde Tvóyata vólya, kákto na nebéto, taká i na zemyáta;

nasúshtniya ni hlyab day ni dnes,

i prostí nam díugovéte ni, kákto i níe proshtávame na náshite dauzhnítsi,

 
i ne vovedí nas v izkushénie, no izbaví ni ot lukáviya;

 
zashtóto Tvoyé ye
tsárstvoto,
i sílata,
i slávata vovéki.

Amín.

Еще молитвы: