Распечатать

Молитва «Отче наш» на чешском языке

На чешском языке
Otče náš, jenž jsi na nebesích

Posvěť se jméno Tvé

Přijď království Tvé

 
Buď vůle Tvá jak v nebi tak i na zemi

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes

A odpusť nám naše viny jakoz i my odpouštíme naším viníkům

A neuveď nás v pokušení ale zbav nás od zlého

Neboť tvé je
království
i moc
i sláva navěky.

Amen

Русская транскрипция
Óтче нáш, йéнш йиси́ на небеси́х

Пóсвет-се имéно Твé

Пшич крáловстви Твé

Будь вóла Твá я́ко в нéби так и на земи́

Хлéб нáш вездэ́щи дещ нáм днес

А отпу́ст нáм нáше ви́ни я́кож и мы одпу́штиме нáшим вини́кóм

А неу́ведь нáс в покушéни áле збав нáс од злéго

Нéбо твé е
Крáловстви
И моц
И слáва навéки.

Амéн

Латинская транскрипция
Ótche násh, yénsh yisí na nebesíh

Pósvet-se iméno Tvé

Pshich královstvi Tvé

Bud vóla Tvá yáko v nébi tak i na zemí

Hléb násh vezdéshi desh nám dnes

A otpúst nám náshe víni yákozh i mi odpúshtime náshim viníkóm

A neúved nás v pokushéni ále zbav nás od zlégo

Nébo tvé ye
Královstvi
I mots
I sláva navéki.

Amén

Еще молитвы: