Распечатать

Молитва «Отче наш» на цыганском языке

На цыганском языке
Отче Наш.

Да’долэ амаро’, ядо’ дро болыбэ’н!
Мэк святынэ’ла кхарибэ’н тыро’!
Мэк явэ’ла тагарибэ’н тыро’!
Мэк скэ’рлапэ э во’ля тыри’ дрэ пхув, сыр и дро болыбэ’н!
Маро’ амаро’ насу’щно дэ амэ’нгэ ваш ада’ дэвэ’с.
И про’стин амэ’нгэ до’лги амарэ’, сыр и амэ простина’са должникэ’нгэ амарэ’нгэ.
И на лыджя’ амэ’н дро искушэ’ниё, да улыджя’ амэ’н бэнгэ’стыр.
Паладава’ со тирэ’ исы тагарибэ’н, и кхарибэ’н, и сла’ва дрэ ве’ки сарэ’

Русская транскрипция
Латинская транскрипция
Еще молитвы: