Распечатать

Молитва «Отче наш» на фарси

На фарси
ای پدر آسمانی ما نام تو مقدّس باد.
 

پادشاهی تو بیاید.

 

ارادهٔ تو همان‌طور كه در آسمان اجرا می‌شود، در زمین نیز اجرا شود.

نان روزانهٔ ما را امروز به ما بده.

خطاهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز خطاکاران خود را می‌بخشیم.

 

ما را در وسوسه‌ها میاور بلکه ما را از شریر رهایی ده،

زیرا پادشاهی
و قدرت
و جلال تا ابدالآباد از آن توست.

آمین

Русская транскрипция
Эй пэ́дара а́с-ма́ниэ-ма на́-м ту́мо а́д-да́с пад.

Па́дэшахи́э тоб-би́яй гяд.

Эради́ ту ха́монту́р-ки да а́с-ма́н эджра́-ми-шаба́д, да́р-зами́н-низ эджро́-шаба́д.

Но́нэ рузони́ мо́-ро эмру́з б-мо́ бэ́дэ.

Ха́т-хоё́й мо́-ро беба́хш, чено́нкэ мо́-низ кесо́ниро́ кебема́х хат-о́ кяпда́н ба́хшибе́й.

Мо́-ро а́з-ва́с ва́са-хо́ ду́ нэгя́хто́р ба́с-шари́р рахои́-дэ́,

Зи́ро по́дышохи́
Ба́ котра́т
Ва-чало́т то а́бадул о́бо́д аз о́н-нэ туст.

А́ми́н.

Латинская транскрипция
Ey pédara ás-mánie-ma ná-m túmo ád-dás pad.

Pádeshahíe tob-bíyay gyad.

Eradí tu hámontúr-ki da ás-mán edzhrá-mi-shabád, dár-zamín-niz edzhró-shabád.

Nóne ruzoní mó-ro emrúz b-mó béde.

Hát-hoyóy mó-ro bebáhsh, chenónke mó-niz kesóniró kebemáh hat-ó kyapdán báhshibéy.

Mó-ro áz-wás wása-hó dú negyáhtór bás-sharír rahoí-dé,

Zíro pódishohí
Bá kotrát
Va-chalót to ábadul óbód az ón-ne tust.

Ámín.

Еще молитвы: