Распечатать

Молитва «Отче наш» на грузинском языке

Здесь представлена сильнейшая православная молитва «Отче наш» на грузинском языке.

На грузинском языке
მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა,

წმინდა იყავნ სახელი შენი,

მოვედინ სუფება შენი,

იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა.

პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს

და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა,

და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან,

რამეთუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება,
სახელითა მამისა და ძისა და სულიწმიდისა,
აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

ამინ.

Русская транскрипция
Мáмао чвéно, рóмели хар цáта ши́на,

Цми́нда икáвн сахéли шéни,

Мóведин су́пева шéни,

И́кавн нéба шéни, ви́тартса цáта ши́на, э́гретса квéканаса зéда.

Пу́ри чвéни арсóбиса мóмец чвéн дхéс

Да момитéвен чвен тананадéбни чвéнни, ви́тарца чвен ми́вутевебт тáнамдéбта мат чвéнта,

Да ну шéмиквáнеб чвен гансацдéлса, áрамед ми́хснен чвен бороти́саган,

Раметху шени арс супхева, дзали да дидеба,
Сакхелитха мамиса да дзиса да сулитсмидиса,
Атс да марадис да укунитхи укунисамде.

Амин.

Латинская транскрипция
Mámao chvéno, rómeli har tsáta shína,

Tsmínda ikávn sahéli shéni,

Móvedin súpeva shéni,

Íkavn néba shéni, vítartsa tsáta shína, égretsa kvékanasa zéda.

Púri chvéni arsóbisa mómets chvén dhés

 
Da momitéven chven tananadébni chvénni, vítartsa chven mívutevebt tánamdébta mat chvénta,

Da nu shémikváneb chven gansatsdélsa, áramed míhsnen chven borotísagan,

Ramethu sheni ars supheva, dzali da dideba,
Sakhelitha mamisa da dzisa da sulitsmidisa,
Ats da maradis da ukunithi ukunisamde.

Amin.

Еще молитвы: