Распечатать

Молитва «Отче наш» на итальянском языке

На итальянском языке
Padre nostro che sei nei cieli,

sia santificato il tuo nome,

venga il tuo regno,

 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane sóprasostanziale

e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori

 
e non permettere che siamo indotti in tentazione; ma liberaci dal maligno.

 
Poiché tuo è
il regno,
la potenza
e la gloria nei secoli.

 
Amen.

Русская транскрипция
Пáдрэ нóстро кэ сэ́й нэ́й че́ли,

си́а сантификáто иль ту́о Нóмэ,

вэ́нга иль ту́о Рéньё,

си́а фа́тта ля туа волонта́ ко́мэ ин чéло кози́ ин тэ́рра.

Дáчи óджи иль нóстро пáнэ сóпрасостанциáле,

э римэ́тти а нóй и нóстри дэ́бити кóмэ нóй ли римэттья́мо ай нóстри дэбитóри,

э нон пэрмэ́ттэре кэ сья́мо индóтти ин тэнтацьо́не; ма либéрачи даль мали́ньё.

Пойкэ́ ту́о э
иль рэ́ньё,
ля потэ́нца,
э ля глóриа нэй сэ́коли.

А́мэн.

Латинская транскрипция
Pádre nóstro ke séy néy chiéli,

sía santificáto il túo Nóme,

vénga il túo Rényo,

 
sía fatta la tua Volontà come in chiélo kozí in terra.

Dáchi ódzhi il nóstro páne sóprasostantsiále,

e rimétti a nói i nóstri débiti kóme nói li rimettiámo ay nóstri debitóri,

 
e non perméttere ke siámo indótti in tentatsione; ma libérachi dal malínyo.

Poiké túo e
il rényo,
la poténtsa,
e la glória ney sékoli.

 
Ámen.

Еще молитвы: