Распечатать

Молитва «Отче наш» на корейском языке

На корейском языке
하늘에 계신 우리 아버지

아버지의 이름이 거룩히 빛나시며

 
아버지의 나라가 오시며

아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서.

 
오늘 저희에게 일용할 양식을 주시고

 
저희에게 잘못한 이를 저희가 용서하오니저희 죄를 용서하시고

 
 
저희를 유혹에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서.

 
주님께 나라
와 권능과
영광이 영원히 있나이다.

 
아멘.

Русская транскрипция
Ханеул-е́ гйеси́н ули-а́беоджи́

Абеоджи́уи илеум-и́ геолугхи́ бичнасимйео́

Абеоджи́уи налага́ о́симйе́о

Абеоджи́уи ттеус-и́ ха́неул-есеоуа́ гат-и́ тта́нг-есео́до илуео́джисо́сео́.

Онеу́л джохуие́ге ил-ё́нгха́л я́нгсиг-е́ул джюсиго́

Джохуие́ге́ джялмо́шан илеу́л джэохуига́ ё́нгсеохаони́ джэоху́и ёелеу́л ёнгсеохасиго́

Джэохуи́леул юхо́г-е ппа́джиджи а́нхге хасиго́ а́г-есео гуха́сосео.

Джюни́мкке нала́
Уа гуонне́унг-гуа́
Йео́нг-гуанг-и́ йео́нг-уонхи́ исснаи́да.

Аме́н.

Латинская транскрипция
Haneul-é gyesín uli-ábeodzhí

Abeodzhíui ileum-í geolughí bichnasimyeó

Abeodzhíui nalagá ósimyéo

Abeodzhíui tteus-í háneul-eseowá gat-í ttáng-eseódo ilueódzhisóseó.

Oneúl dzheohuiége il-yónghál yángsig-éul dzhusigó

Jeohuiégé dzhalmóshan ileúl dzheohuigá yóngseohaoní dzheohúi yoeleúl yongseohasigó

Dzheohuíleul yuhóg-e ppádzhidzhi ánhge hasigó ág-eseo guhásoseo.

Dzhunímkke nalá
Wa gwonnéung-gwá
Yeóng-gwang-í yeóng-wonhí issnaída.

Amén.

Еще молитвы: