Распечатать

Молитва «Отче наш» на румынском языке

На румынском языке
Tatăl nostru care eşti în ceruri,

sfinţească-se numele Tău,

vie împărăţia Ta,

facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi

 
şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri

 
şi nu ne duce pe noi în ispită ci ne izbăveşte de cel rău.

 
Că a Ta este împărăţia
şi puterea
şi slava,
Acum şi pururea şi în vecii vecilor,

 
Amin.

Русская транскрипция
Тáтал ностру карéшче ин чéру,

сфинцеáска-се ну́меле Тóу,

виа импараци́а Та,

фáкаса вóиа та, преку́м ин чер аса чи пи памíн.

Пы́инеа нóастра чес де тоате зилеле, ди-не-о нóуа áстацы

чи на я́рта нóуа грече́лиле нóастре преку́м ши нóи иертíм греши́тили нóстри

ши ну не дучé пе нóи ин испи́та чи не избавéште де чел рóу.

Ка а Та есте импаратíа
ши путéреа
ши слáва,
Акум ши пуруреа ши ин вéчии вечилор,

Амíн.

Латинская транскрипция
Tátal nostru karéshche in chéru,

sfintseáska-se númele Tóu,

vía imparatsía Ta,

fákasa vóia ta, preckúm in cher asa chi pi pamín.

Píinea nóastra ches de toate zilele, di-ne-o nóua ástatsi

 
chi na iárta nóua grechélile nóastre prekúm shi nói iertím greshítili nóstri

 
shi nu ne duché pe nói in ispíta chi ne izbavéshte de chel róu.

Ka a Ta este imparatía
shi putérea
shi sláva,
Akum shi pururea shi in véchii vechilor,

 
Amín.

Еще молитвы: