Распечатать

Молитва «Отче наш» на венгерском языке

Православная молитва «Отче наш» является одной из сильнейших. Здесь она представлена на венгерском языке с приложением транскрипций для правильного чтения.

На венгерском языке
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

Szenteltessék meg a te neved,

Jöjjön el a te országod,

Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;

Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,

És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;

És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;

Mert tied az ország,
A hatalom
És a dicsőség mindörökké.

Ámen.

Русская транскрипция
Ми Отья́нк, о́ки о мэ́ньек бэ́н бу́ть’,

Сэ́н-та-тэ-щи́к ме́ко-та-на́ват,

Ё́-ё́ на́ло-тэ́о-орса́к,

 
Ла́ен мего-тэ́о окороту́д, о́минь то-мэ́нь-бэн, у́гя-фё́-дони́щ;

Ми́нданна́пи кэ́нье-иунке́т о́д-мэк ни́-кю́нк ма́,

Е́ж бу́ча́жд мэ́к-ви́т-кэ́йн-кэ́т, ми́ ки́п-пэ́н ми́-иш мекбу́-ча́-ту́н коз эллэ́нюнк вэт кэзё́к нэ́к;

 
И́ж нэ́-ви́гь минкэ́т кище́р ты́ж-бэ́, дэ́ са́бади́ч мэ́-го́го-ноз-тóл;

М́ерт ти́е доз-о́рса́к,
Охо́то-ломе́щ
О ди́чо-ще́йк ми́ндорокке́.

А́мэн.

Латинская транскрипция
Mi Otyánk, óki o ménnyek ben but’,

Sén-ta-te-shík méko-ta-návat,

Yó-yó nálo-té-orsák,

 
Láyen mego-téo okorotúd, ómin’ to-mén’-ben, úgya-fyó-donísh;

Míndannápi kénye-iunkét ód-mek ní-kyúnk má,

Ézh búcházhd mek-vít-kéyn-két, mí kíp-pén mí-ish mekbú-chá-tún koz ellényunk vet kezyók nék;

Ízh né-víg’ minkét kishér tízh-bé, dé sábadích megógo-noz-tól;

Mert tíye doz-órsák,
Ohóto lomésh
O dícho-shéyk míndorokké.

Ámen.

Еще молитвы: