Распечатать

Молитва «Отче наш» на эсперанто

На эсперанто
Patro nia, kiu estas en la ĉielo.

Sanktigita estu Via nomo.

Venu via regno,
Plenumiĝu Via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

 
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.

 
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.

 
Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regado,
la forto
kaj la gloro eterne.

 
Amen!

Русская транскрипция
Пáтро ни́а, ки́у э́стас эн ля чьéло.

Сáнктики́та э́сту Ви́а нóмо .

Вэ́ну ви́а рéгно,
Пленуми́чу Ви́а вóло, кьéл эн ля чиéло, тьэ́л áнкау сур ля тэ́ро.

Ни́ан пáнон чиутáган дóну ал ни ходи́ау.

Кай пардóну ал ни ни́айн шу́лдойн, кьéл áнкау ни пардóнас ал ни́ай шу́лдантóй.

Кан не конду́ку нин эн тэ́нтон, сэд либери́гу нин дэ ля мальбóно.

Чар Ви́а э́стас ля регáдо,
Ля фóрто
Кау ля глóро этэ́рнэ.

Áмэн!

Латинская транскрипция
Pátro nía, kíu éstas en la chiélo.

Sánktikíta éstu Vía nómo.

Vénu vía régno,
Plenumíchu Vía vólo, kiél en la chiélo, tiél ánkau sur la téro.

Nían pánon chiutágan dónu al ni hodíau.

Kay pardónu al ni níayn shúldoyn, kiél ánkau ni pardónas al níay shúldantóy.

 
Kay ne kondúku nin en ténton, sed liberígu nin de la malbóno.

Char Vía éstas la regádo,
La fórto
Kay la glóro etérne.

 
Ámen!

Еще молитвы: