Распечатать

«Символ веры» на греческом языке

На греческом языке
Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Ὑιὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.

 
 
Τὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.

 
 
Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.

 
Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, κατὰ τὰς Γραφάς.

Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.

Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἁγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.

Εἰς μίαν, Ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.

Ὁμολογῶ ἕν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν.

 
Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.

Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.

Ἀμήν.

Русская транскрипция
Пистéво еис éна Тхеóн, Патéра, пантокрáтора, поиити́н оураноу́ каи́ ги́с, оратóн те пáнтон каи́ аорáтон.

Каи́ еис éна Кýрион Иисоу́н Чристóн, тóн Ыиóн тоу́ Тхеоу́ тóн моногени́, тóн ек тоу́ Патрóс геннитхéнта прó пáнтон тóн аиóнон: фóс ек фотóс, Тхеóн алитхинóн ек Тхеоу́ алитхиноу́, геннитхéнта, оу поиитхéнта, омооу́сион тó Патри́, ди оу́ тá пáнта егéнето.

Тóн ди имáс тоу́с антхрóпоус каи́ диá ти́н иметéран сотири́ан кателтхóнта ек тóн оуранóн каи́ саркотхéнта ек Пнéвматос аги́оу каи́ Мари́ас ти́с Партхéноу каи́ енантхропи́санта.

Ставротхéнта те ыпéр имóн епи́ Понти́оу Пилáтоу каи́ патхóнта каи́ тафéнта.

Каи́ анастáнта ти́ три́ти имéра, катá тáс Графáс.

Каи́ анелтхóнта еис тоу́с оураноу́с каи́ катхезóменон ек дехиóн тоу́ Патрóс.

Каи́ пáлин ерчóменон метá дóхис кри́наи зóнтас каи́ некроу́с, оу́ ти́с василеи́ас оук éстаи тéлос.

Каи́ еис тó Пневма тó Агион, тó кýрион, тó зоопоиóн, тó ек тоу́ Патрóс екпоревóменон, тó сýн Патри́ каи́ Ыиó сымпроскыноу́менон каи́ сындохазóменон, тó лали́сан диá тóн профитóн.

Еис ми́ан, Аги́ан, катхолики́н каи́ апостолики́н Екклиси́ан.

Омологó éн вáптисма еис áфесин амартиóн.

Просдокó анáстасин некрóн.

Каи́ зои́н тоу́ мéллонтос аиóнос.

Ами́н.

Латинская транскрипция
Pistévo eis éna Theón, Patéra, pantokrátora, poiitín ouranoú kaí gís, oratón te pánton kaí aoráton.
 

Kaí eis éna Kýrion Iisoún Christón, tón Yión toú Theoú tón monogení, tón ek toú Patrós gennithénta pró pánton tón aiónon: fós ek fotós, Theón alithinón ek Theoú alithinoú, gennithénta, ou poiithénta, omooúsion tó Patrí, di᾿ oú tá pánta egéneto.

 
 
 
Tón di᾿ imás toús anthrópous kaí diá tín imetéran sotirían katelthónta ek tón ouranón kaí sarkothénta ek Pnévmatos agíou kaí Marías tís Parthénou kaí enanthropísanta.

 
 
Stavrothénta te ypér imón epí Pontíou Pilátou kaí pathónta kaí tafénta.

 
Kaí anastánta tí tríti iméra, katá tás Grafás.

 
Kaí anelthónta eis toús ouranoús kaí kathezómenon ek dexión toú Patrós.

Kaí pálin erchómenon metá dóxis krínai zóntas kaí nekroús, oú tís vasileías ouk éstai télos.

Kaí eis tó Pnevma tó Agion, tó kýrion, tó zoopoión, tó ek toú Patrós ekporevómenon, tó sýn Patrí kaí Yió symproskynoúmenon kaí syndoxazómenon, tó lalísan diá tón profitón.

Eis mían, Agían, katholikín kaí apostolikín Ekklisían.

 
Omologó én váptisma eis áfesin amartión.

 
Prosdokó anástasin nekrón.

Kaí zoín toú méllontos aiónos.

Amín.

Еще молитвы: