Распечатать

«Символ веры» на польском языке

На польском языке
Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.

Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.

Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.

On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z niebia.

 
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.

 
Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.

I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo.

I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.

I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: A Królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca (i Syna) pochodzi.

Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę.

 
Który mówił przez Proroków.

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.

 
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.

I oczekuję wskrzeszenia umarłych.

I życia wiecznego w przyszłym świecie.

Amen.

Русская транскрипция
Ве́жен в е́днего Бо́га, О́йца вшехмого́нцего, Ствожице́ля не́ба и зе́ми, вши́стких же́чи видзя́льных и невидзя́льных.

 
И в е́днего Па́на Езу́са Хрысту́са, Сы́на Бо́жего Едноро́дзонего, кту́ры з О́йца ест зродзо́ны пшед вшистки́ми века́ми.

Буг з Бо́га, святло́сць зе святло́сьци, Буг правдзи́вы з Бо́га правдзи́вего.

Зродзо́ны, а не ствожо́ны, вспулисто́тны О́йцу, а пшез Не́го вши́стко сен ста́ло.

Он то для нас, лю́дзи, и для на́шего збаве́ня зсто́мпил з не́бя.

И за спра́вон Ду́ха Свенте́го пшиёнл ця́ло з Мары́и Дзеви́цы и стал сен члове́кем.

Укшижова́ны ру́внеж за нас, под Понцью́шем Пила́тем зоста́л уменчо́ны и погжеба́ны.

И змартвы́хвстал тше́цего дня, як озна́ймя Пи́смо.

И всто́мпил до не́ба; се́дзи по прави́цы О́йца.

И повту́рне пши́йдзе в хва́ле со́ндзиць жи́вых и ума́рлых: А Круле́ству Его́ не бе́ндзе коньца́.

Ве́жен в Ду́ха Свенте́го, Па́на и Оживи́целя, кту́ры од О́йца (и Сы́на) похо́дзи.

Кту́ры з О́йцем и Сы́нем вспу́льне одбе́ра увельбе́не и хва́ле.

Ктуры му́вил пшез Проро́кув.

Ве́жен в е́ден, све́нты, повше́хны и апосто́льский Косьцю́л.

Вызна́ен е́ден хшест на одпуще́не гже́хув.

 
И очеку́ен вскшеше́ня ума́рлых.

 
И жи́ця ве́чнего в пши́шлым све́це.

А́мен.

Латинская транскрипция
Vézhen v édnego Bóga, Ójca vshehmogóncego, Stvozhicélja néba i zémi, vshístkih zhéchi vidzjál’nyh i nevidzjál’nyh.

I v édnego Pána Ezúsa Hrystúsa, Sýna Bózhego Ednoródzonego, ktúry z Ójca est zrodzóny pshed vshistkími vekámi.

Bug z Bóga, svjatlósc’ ze svjatlós’ci, Bug pravdzívy z Bóga pravdzívego.

Zrodzóny, a ne stvozhóny, vspulistótny Ójcu, a pshez Négo vshístko sen stálo.

 
On to dlja nas, ljúdzi, i dlja náshego zbavénja zstómpil z nébja.

 
I za správon Dúha Sventégo pshijonl cjálo z Marýi Dzevícy i stal sen chlovékem.

 
Ukshizhovány rúvnezh za nas, pod Ponc’júshem Pilátem zostál umenchóny i pogzhebány.

I zmartvýhvstal tshécego dnja, jak oznájmja Písmo.

I vstómpil do néba; sédzi po pravícy Ójca.

 
I povtúrne pshíjdze v hvále sóndzic’ zhívyh i umárlyh: A Kruléstvu Egó ne béndze kon’cá.

 
Vézhen v Dúha Sventégo, Pána i Ozhivícelja, ktúry od Ójca (i Sýna) pohódzi.

 
Ktúry z Ójcem i Sýnem vspúl’ne odbéra uvel’béne i hvále.

 
Ktury múvil pshez Prorókuv.

Vézhen v éden, svénty, povshéhny i apostól’skij Kos’cjúl.

 
Vyznáen éden hshest na odpushhéne gzhéhuv.

I ochekúen vsksheshénja umárlyh.

 
I zhícja véchnego v pshíshlym svéce.

Ámen.

Еще молитвы: